Športové gymnázium Nitra, Slančíkovej 2, 950 50 NitraSeptember 22 2019 04:14:40
header
Navigácia
Oznamy
Kto je Online
· Hostí Online: 3

· Členov Online: 0

· Registrovaní členovia: 28,981
· Najnovší člen: KiffSpilm
Online školský časopis

Nova Vlna

Informácie o štúdiu: Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra
Okrem všeobecného vzdelania budeme poskytovať aj stredné odborné vzdelanie. Žiakovi ponúkame možnosť vybrať si z nasledovných štvorročných študijných odborov:

Všeobecné vzdelanie : športové gymnázium 7451 J = doterajší študijný odbor 7902 J gymnázium - šport

Stredné odborné vzdelanie :
- športový manažment 7471 M
Štátny vzdelávací program pre stredné športové školy spája športovú prípravu talentovaných žiakov so vzdelávaním a praxou tak, aby žiaci úspešne rozvinuli svoju športovú kariéru v kombinácii so získaním vzdelania a prípravou na povolanie. Vzdelávacie programy sú zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole, ale tiež pre výkon povolaní a odborných činností v športe.
Stredná športová škola realizuje vzdelávanie podľa komplexného školského vzdelávacieho programu študijného odboru žiakov so športovým nadaním. Vzdelávací program spája všeobecné a odborné vzdelávanie.
Štúdium je štvorročné a je ukončené maturitnou skúškou. Absolvent je pripravený na trh práce alebo na štúdium na vysokej škole.
Okrem odbornosti vo svojom študijnom odbore absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II. alebo III.kvalifikačného stupňa.

Škola sa hrdí titulom ŠKOLA ROKA - ocenenie je udeľované v celoštátnej súťaži aktivity škôl v Slovenskej republike.


V školskom roku 2019/2020 otvárame:
• športové gymnázium – 2 triedy, 55 žiakov
• športový manažment - 1 trieda, 24 žiakov

Prihlášky podávajú žiaci 9. ročníka ZŠ do 20.2.2019 riaditeľovi základnej školy.

Prijímacie konanie pozostáva:
1) z talentovej skúšky:
a) test všeobecnej pohybovej výkonnosti – maximálna bežecká rýchlosť, bežecká vytrvalosť, skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou, výdrž v zhybe /zhyby, ľah - sed za 1 min., ohybnosť. Bodovanie za jednotlivé disciplíny nájdete na www.sportgymnr.sk
b) špeciálny test podľa zvoleného druhu športu

2) z overenia zdravotnej spôsobilosti, z psychodiagnostického vyšetrenia, z vyhodnotenia študijných výsledkov na výročnom vysvedčení z 8. ročníka a na polročnom vysvedčení z 9. ročníka. Výsledky monitoru zo SJL a MAT sa budú brať do úvahy v prípade, že budú do termínu talentových skúšok známe.

Kritériá pre prijímanie žiakov budú zverejnené v januári 2019.

Termín prijímacích skúšok: 18.3.- 19. 3.2019. Talentová skúška trvá dva dni pre všetkých uchádzačov.


Základné informácie - všeobecné vzdelanie - športové gymnázium:
• V súlade s mottom nášho školského vzdelávacieho programu Zodpovednosťou k úspechu vedieme žiakov k zodpovednosti za svoje správanie a študijné výsledky.
• Absolvent našej školy získa úplné stredné všeobecné, má plne rozvinuté jazykové a občianske spôsobilosti a spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou a získaním osvedčenia tréner II. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe.
• Umožňujeme skĺbiť vhodným denným režimom náročnú športovú prípravu a štúdium. Rozsah teoretickej prípravy 26-30 hodín týždenne nám dovoľuje kvalitne pripraviť žiakov pre prax a pre štúdium na vysokých školách. Rozsah športovej prípravy je 16 - 24 hodín týždenne v závislosti od veku žiaka a druhu športu vrátane regenerácie.
• Vyučovanie cudzích jazykov prebieha v jazykových učebniach vybavených modernými informačno-komunikačnými technológiami. Využívaním nových inovatívnych foriem vyučovania zvyšujeme motiváciu žiakov a dôkladne rozvíjame ich jazykové kompetencie.
• Vyučujeme v príjemnom prostredí v moderne zariadených učebniach a na najlepšie vybavených športoviskách na Slovensku.
• Talentovaných športovcov prijímame na individuálne druhy športu – atletika, plávanie, stolný tenis, karate, moderná gymnastika, športový aerobik a kolektívne druhy športu – volejbal, hádzaná, basketbal, futbal a hokej.

Charakteristika nových študijného odboru:

Športový manažment- cieľom odborného vzdelávania je:
• pripraviť kvalifikovaného odborníka, ktorý dokáže riadiť a koordinovať činnosti v podnikovej oblasti a v oblasti športu využívajúc základy ekonomiky, manažmentu, marketingu a základy podnikania a práva v športe.
• vychovať odborníka s orientáciou na manažment a administráciu činností v podniku a športe
• využívať poznatky z aplikovanej informatiky pre činnosti súvisiace s administráciou športovej dokumentácie v manažmente športových klubov, v fitness centrách a pod.
• vychovať odborníka, ktorý je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športovom odvetví a získava osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa.


Starostlivosť o žiakov
Prijatým žiakom poskytujeme komplexnú starostlivosť. Teoretickú a športovú prípravu má na starosti kvalifikovaný tím učiteľov a trénerov. Na športovú prípravu slúžia dve telocvične, stolnotenisová herňa, atletická hala, nafukovacia hala, 2 posilňovne, baletná miestnosť, pohybové štúdio, školská plaváreň a vonkajšie tenisové a volejbalové ihriská. O zdravotný stav žiakov sa stará telovýchovný lekár. Zabezpečujeme pravidelnú regeneráciu v školskom regeneračnom centre, v kmeňových druhoch športu na svoje náklady zabezpečujeme športoviská a podľa dosahovaných športových výsledkov a finančných možností poskytujeme športovú výstroj. Poskytujeme možnosť ubytovania v modernom školskom internáte v areáli školy (dvojposteľové izby s príslušenstvom) a stravovania v školskej jedálni.

Sme presvedčení, že športová verejnosť privíta nový typ strednej školy a veríme, že práve táto transformácia prispeje k ďalšiemu skvalitneniu podmienok pre poskytovanie športovej prípravy a najmä pre vzdelávanie našich žiakov. Žiadame učiteľov telesnej a športovej výchovy a rodičov, aby na tunajšiu školu smerovali pohybovo nadané deti a tým pomohli zabezpečiť jej vysokú športovú úroveň.
Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
El. žiacka knižka

Elektronická žiacka knižka

Shoutbox
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli pridať správu.

18/09/2019 21:59
When you are searching on something riveting, television screen this gone away from https://sukienphuo
cminh.com/the-feat
ures-of-slot-machi
nes-have-been-a-pa
rt-2/

17/09/2019 15:52
If you are searching on something interesting, test this at blameworthy http://amrutanjanp
mc.com/10-prospero
us-plus-useful-poi
nts-so-that-you-ca
n/

23/09/2013 17:27
Dobrý deň, komunikácia funguje aj tento rok, len je to tam trošku pomenené ... ale určite sa dá prihlasovať aj odhlasovať zo stravy cez elek. žiac. kn.

18/09/2013 17:38
Pekný deň, kedy budú môcť žiaci znovu komunikovať so školskou jedálňou prostredníctvom elektronickej žiackej knižky ako minulý rok? Ten systém odhlasovania a prihlasovania na stravu bol super.

04/09/2013 11:12
treba dať žiadosť na vedenie školy o zmene športu