Stredná športová škola, Slančíkovej 2, 950 50 NitraNovember 29 2020 12:01:19
header
Navigácia
Oznamy
Kto je Online
· Hostí Online: 1

· Členov Online: 0

· Registrovaní členovia: 28,982
· Najnovší člen: KiffSpilm
Online školský časopis

Nova Vlna

MŠVVŠ

Nova Vlna

Informácie o štúdiu: Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra
Okrem všeobecného vzdelania budeme poskytovať aj stredné odborné vzdelanie. Žiakovi ponúkame možnosť vybrať si z nasledovných štvorročných študijných odborov:

Všeobecné vzdelanie :
- športové gymnázium 7451 J
= doterajší študijný odbor 7902 J gymnázium - šport

Stredné odborné vzdelanie :
- športový manažment 7471 M (otvárame 1 triedu)
- digitálne služby v športe 7475 M (otvárame 0,5 triedy)
- spracovanie dát v športe M (otvárame 0,5 triedy)
Štátny vzdelávací program pre stredné športové školy spája športovú prípravu talentovaných žiakov so vzdelávaním a praxou tak, aby žiaci úspešne rozvinuli svoju športovú kariéru v kombinácii so získaním vzdelania a prípravou na povolanie. Vzdelávacie programy sú zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole, ale tiež pre výkon povolaní a odborných činností v športe.
Stredná športová škola realizuje vzdelávanie podľa komplexného školského vzdelávacieho programu študijného odboru žiakov so športovým nadaním. Vzdelávací program spája všeobecné a odborné vzdelávanie.
Štúdium je štvorročné a je ukončené maturitnou skúškou. Absolvent je pripravený na trh práce alebo na štúdium na vysokej škole.
Okrem odbornosti vo svojom študijnom odbore absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II. alebo III.kvalifikačného stupňa.

Škola sa hrdí titulom ŠKOLA ROKA - ocenenie je udeľované v celoštátnej súťaži aktivity škôl v Slovenskej republike.


V školskom roku 2020/2021 otvárame:
• športové gymnázium – 2 triedy
• športový manažment - 1 trieda
• digitálne služby v športe - 0,5 triedy
• spracovanie dát v športe - 0,5 triedy

Prihlášky podávajú žiaci 9. ročníka ZŠ do 20.2.2020 riaditeľovi základnej školy.

Prijímacie konanie pozostáva:
1) z talentovej skúšky:
a) test všeobecnej pohybovej výkonnosti – maximálna bežecká rýchlosť, bežecká vytrvalosť, skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou, výdrž v zhybe /zhyby, ľah - sed za 1 min., ohybnosť. Bodovanie za jednotlivé disciplíny nájdete na www.sportgymnr.sk
b) špeciálny test podľa zvoleného druhu športu

2) z overenia zdravotnej spôsobilosti, z psychodiagnostického vyšetrenia, z vyhodnotenia študijných výsledkov na výročnom vysvedčení z 8. ročníka a na polročnom vysvedčení z 9. ročníka. Výsledky monitoru zo SJL a MAT sa budú brať do úvahy v prípade, že budú do termínu talentových skúšok známe.

Kritériá pre prijímanie žiakov budú zverejnené v januári 2020.

Termín prijímacích skúšok: 19. 3.2020.

Základné informácie - všeobecné vzdelanie - športové gymnázium:
• V súlade s mottom nášho školského vzdelávacieho programu Zodpovednosťou k úspechu vedieme žiakov k zodpovednosti za svoje správanie a študijné výsledky.
• Absolvent našej školy získa úplné stredné všeobecné, má plne rozvinuté jazykové a občianske spôsobilosti a spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou a získaním osvedčenia tréner II. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe.
• Umožňujeme skĺbiť vhodným denným režimom náročnú športovú prípravu a štúdium. Rozsah teoretickej prípravy 26-30 hodín týždenne nám dovoľuje kvalitne pripraviť žiakov pre prax a pre štúdium na vysokých školách. Rozsah športovej prípravy je 16 - 24 hodín týždenne v závislosti od veku žiaka a druhu športu vrátane regenerácie.
• Vyučovanie cudzích jazykov prebieha v jazykových učebniach vybavených modernými informačno-komunikačnými technológiami. Využívaním nových inovatívnych foriem vyučovania zvyšujeme motiváciu žiakov a dôkladne rozvíjame ich jazykové kompetencie.
• Vyučujeme v príjemnom prostredí v moderne zariadených učebniach a na najlepšie vybavených športoviskách na Slovensku.
• Talentovaných športovcov prijímame na individuálne druhy športu – atletika, plávanie, stolný tenis, karate, moderná gymnastika, športový aerobik a kolektívne druhy športu – volejbal, hádzaná, basketbal, futbal a hokej.

Charakteristika nových študijných odborov:

Športové gymnázium
• Absolvent získa úplné stredné všeobecné vzdelanie, má plne rozvinuté jazykové a občianske spôsobilosti a spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií.
• Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.
• Absolventi sú pripravení na štúdium na vysokej škole alebo vstupujú na trh práce.

Športový manažment
• Absolvent je kvalifikovaný odborník, ktorí dokáže riadiť a koordinovať činnosti v oblasti športu využívajúc základy ekonomiky, športového marketingu a manažmentu a práva v športe.
• Poznatky z aplikovanej informatiky využíva pre činnosti súvisiace s administráciou športovej dokumentácie, je spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného a vrcholového športu. Je pripravený na vysokoškolské štúdium ekonomického alebo telovýchovného zamerania.
• Môže sa podieľať na riadení telovýchovných a iných organizácií a s tým súvisiacich činností.

Digitálne služby v športe
• Absolvent je kvalifikovaný odborník, ktorý dokáže využívať poznatky z ekonomiky na riadenie činností v športe a v iných oblastiach, pričom využíva digitálne technológie a aplikovanú informatiku.
• Možné uplatnenie: administrátor digitálnych služieb v športových kluboch a v iných oblastiach.

Spracovanie dát v športe
• Absolvent je kvalifikovaný odborník, dokáže spracovať a vizualizovať dáta na úrovni databázového servera.
• Má zvládnutú IT-bezpečnosť, základy IT manažmentu a ekonomiky.
• Možné uplatnenie: technicko-administratívny pracovník v športových kluboch a v iných oblastiach.


Starostlivosť o žiakov
Prijatým žiakom poskytujeme komplexnú starostlivosť. Teoretickú a športovú prípravu má na starosti kvalifikovaný tím učiteľov a trénerov. Na športovú prípravu slúžia dve telocvične, stolnotenisová herňa, atletická hala, nafukovacia hala, 2 posilňovne, baletná miestnosť, pohybové štúdio, školská plaváreň a vonkajšie tenisové a volejbalové ihriská. O zdravotný stav žiakov sa stará telovýchovný lekár. Zabezpečujeme pravidelnú regeneráciu v školskom regeneračnom centre, v kmeňových druhoch športu na svoje náklady zabezpečujeme športoviská a podľa dosahovaných športových výsledkov a finančných možností poskytujeme športovú výstroj. Poskytujeme možnosť ubytovania v modernom školskom internáte v areáli školy (dvojposteľové izby s príslušenstvom) a stravovania v školskej jedálni.

Sme presvedčení, že športová verejnosť privíta nový typ strednej školy a veríme, že práve táto transformácia prispeje k ďalšiemu skvalitneniu podmienok pre poskytovanie športovej prípravy a najmä pre vzdelávanie našich žiakov. Žiadame učiteľov telesnej a športovej výchovy a rodičov, aby na tunajšiu školu smerovali pohybovo nadané deti a tým pomohli zabezpečiť jej vysokú športovú úroveň.
Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
El. žiacka knižka

Elektronická žiacka knižka

Shoutbox
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli pridať správu.

23/09/2013 17:27
Dobrý deň, komunikácia funguje aj tento rok, len je to tam trošku pomenené ... ale určite sa dá prihlasovať aj odhlasovať zo stravy cez elek. žiac. kn.

18/09/2013 17:38
Pekný deň, kedy budú môcť žiaci znovu komunikovať so školskou jedálňou prostredníctvom elektronickej žiackej knižky ako minulý rok? Ten systém odhlasovania a prihlasovania na stravu bol super.

04/09/2013 11:12
treba dať žiadosť na vedenie školy o zmene športu

03/09/2013 13:56
takže môžem zmeniť šport durhý krát?

31/08/2013 19:31
To záleží od športu a ide o príspevky do školského športového klubu.